Hakkimda

Ankara Üniversitesi, SBF Maliye bölümünden mezun olduktan sonra, MEB adina resmi burslu ögrenci olarak A.B.D. Case Western Reserve University'de yüksek lisansimi ve doktorami tamamladim.

2000 yilinda ögretim görevlisi olarak akademik kariyerime basladigim Selçuk Üniversitesinde halen Porf. Dr. Ünvani ile görev yapmaktayim.

Akademik Kariyerim

Egitim

Derece Bölüm Universite YIL
Doktora Siyaset Bilimi Case Western Reserve University, USA 1996
Y. Lisans Siyaset Bilimi Case Western Reserve University, USA 1994
Lisans Siyaset Bilimi Ankara Üniversitesi SBF 1989

Akademik ve Mesleki Deneyim

Derece Bölüm Universite YIL
MEB Adına Burslu Öğrenci Siyaset Bilimi Case Western Reserve University, USA 1994-2000
Öğr.Gör.Dr. Uluslararası İlişkiler Selçuk Üniversitesi, İİBF 2000-2001
Yard.Doç.Dr. Uluslararası İlişkiler Selçuk Üniversitesi, İİBF 2001-2004
Doç.Dr. Uluslararası İlişkiler Selçuk Üniversitesi, İİBF 2004-2009
Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Selçuk Üniversitesi, İİBF 2009-Halen

Idari Deneyim

 • Senato Üyesi, Selçuk Üniv., 2/2010-devam ediyor.
 • Dekan Yardımcısı, Selçuk Üniv., İİBf, 12/2003-2/2007.
 • S. Ü. Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, 5/2005-Devam ediyor.
 • Danışma Kurulu Üyesi, T.C., Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 4/2004-devam ediyor.
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, S.Ü. İİBF, 7/2007-9/2009.
 • Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı, 3/2004-devam ediyor.

Uzmanlik Alanlari ve Calisma Konulari

Uzmanlik Alanlari

 • Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası

Çalışma Alanları

 1. Siyasi Partiler ve Seçimler
 2. Siyasal Kültür ve Modernleşme
 3. Uluslararası Örgütler
 4. Diaspora Politikaları

Proje Deneyimi

 • Türkiye’deki Üniversite Gençliğinin AB-Türkiye İlişkilerine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması (TÜBİTAK destekli devam ediyor)
 • Konya Kent Envanteri ve Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler, Araştırma Raporu (Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Araştırmalar Merkezi), 2006.
 • Konya’da Siyasal Kültür ve Demokratik Değerler Araştırması, 2003 S.Ü. BAP, 2003
 • Türkiye’nin Stratejik Geleceği Raporu: Konya Ayağı Projesi, Konya Valiliği, 2004
 • İl Özel İdaresi Konya Strateji Raporu Hazırlama Komisyonu Üyeliği, 2006

Verdigi Dersler

Lisans düzeyinde verdiği dersler:

 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • İnsan Hakları
 • Uluslararası Güvenlik
 • ABD’de Siyasal Yapı ve Dış Politika

Yüksek Lisansta Verdiği Dersler:

 • Amerikan Dış Politikası
 • Uluslararası Sistemde Gelişmekte Olan Ülkeler
 • Uluslararası Terör ve Güvenlik
 • Türkiye’de Seçmen Davranışı

YAYINLAR

I-KİTAPLAR

 1. Birol Akgün ve Şaban Tanıyıcı, Amerikan Başkanlığı: Cumhuriyetten İmparatorluğa, Ankara: Orion yayınları, 2008.
 2. Birol Akgün, Türkiye'de Seçmen Davranışı, Partiler Sistemi ve Siyasal Güven, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınlar, 2007.
 3. Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (ed.), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi yayınları, Konya, 2006.
 4. Birol Akgün, 11 Eylül, Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye, Konya: Tablet yayınları, 2006.
 5. II-KİTAP BÖLÜMLERİ

 6. Şaban Çalış ve Birol Akgün, "Çatışmadan Uzlaşmaya: 1990'larda Balkanlarda Türk-Yunan Rekabeti", İdris Bal (ed.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul: Alfa Yayınları, (2001), 221-241.
 7. Birol Akgün, "Osmanlı Türklerinin Amerika'ya Göçü", Türkler Ansiklopedisi, 20. Cilt, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, (2002), 890-896.
 8. Birol Akgün ve Şaban Çalış, "Tanrı Dağı Kadar Türk Hira Dağı Kadar Müslüman: Türk Milliyetçiliğinin Terkibinde Dinin Dozu", Tanıl Bora (ed.), Türkiye'de Siyasal Düşünce: Milliyetçilik, Ankara: İletişim yayınları, (2002),584-600.
 9. Birol Akgün, "Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E-Demokrasi", Akif Çukurçayır (Ed.), Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, Konya: Çizgi Yayınları, 2002, 57-84.
 10. Yusuf Tekin ve Birol Akgün, “İslamcılar Demokrasi İlişkisinin Tarihi Seyri”, Yasin Aktay (ed.), Türkiye'de Siyasal Düşünce: İslamcılık, Ankara: İletişim yayınları, (2004),652-663.
 11. Birol Akgün ve Yasin Aktay (çevirenler), “Hedefleri: Modern Dünya”, İçinde M. Aydın ve E. Özensel (Der.), Tarihin Sonu mu?, Ankara:Vadi Yayınları, (2002), 25-259.
 12. Birol Akgün (çeviren), “Republican Party of Minnesota v. White (2002)”, içinde Zühtü Arslan (Der.), ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu, 2003, 503-523.
 13. Orhan Gökçe ve Birol Akgün, “September 11 and Turkish Media”, içinde T. Pludowski (ed.), How the World’s News Media Reacted to 9/11, Spokane, Washington : Marquette Books, 2007, ss. 254-258
 14. Birol Akgün, “AK: Avrupa Konseyi”, içinde Ş. Çalış, B. Akgün, Ö. Kutlu (Ed.), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Konya: Çizgi kitabevi, 2006, ss. 259-279.
 15. Orhan Gökçe ve Birol Akgün, “11 Eylül’ün Türkiye-ABD ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, içinde O. Gökçe, U. Demiray ve E. Sözen (Ed.), Türkiye’nin ABD ve AB Denkemi, Konya: Çizgi Kitabevi, 2006, ss. 15-76.
 16. Birol Akgün ve Abdülkadir Buluş, “Politik Kültür ve Ekonomik Kalkınma”, içinde M. Kar ve S. Taban (Ed.), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Kitabevi, 2005, ss. 140-169.
 17. Birol Akgün, “Küresel Terör: Mit mi Gerçek mi?” içinde O. Gökçe ve U. Demiray (Ed.). Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Konya: Çizgi Kitabevi, 2004, ss. 399-429.
 18. Birol Akgün, “Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin AB Sürecindeki Rolü”, H. Arıkan ve Muhsin Kar (Ed.), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Ankara, Seçkin yayınları, 2005, ss. 77-87.
 19. Orhan Gökçe ve Birol Akgün, “September 11 and Turkish Media”, içinde T. Pludowski (ed.), How the World’s News Media Reacted to 9/11, Spokane, Washington: Marquette Books, 2007, ss. 254-258
 20. Birol Akgün, “12 Eylül Döneminde İç ve Dış Politika (1980-1983)”, içinde A. Çaylak, C. Göktepe, M. Dikkaya ve H. Kapu (Ed.), Türkiye’nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika), Ankara: Savaş yayınları, 2009, ss.543-566.
 21. Birol Akgün ve Metin Çelik, “Türk Diasporası” içinde M. Bıyıklı, (Ed.), Türk Dış Politikası: Cumhuriyet Dönemi-1, İstanbul: Gökkubbe yayınları, 2008, ss. 285-325.
 22. III-DİĞER İNDEKSLERDE ve TÜBİTAK YAYIN LİSTELERİNİN C SINIFINDA YER ALAN YAYINLAR

 23. Birol Akgün, “The Turkish Diaspora in the United States and Its Role in Promoting Turkish-American Relations”, Turkish Yearbook of International Relations, 31(2), 99-117 (2000).
 24. Birol Akgün, “Aspects of Party System Development in Turkey”, Turkish Studies, 2(1), 71-92 (2001).
 25. Birol Akgün, “Democratization and Minority Rights in the Post-Communist Balkan States”, Perceptions: Journal of International Affairs, 6(2), 158-174 (2001).
 26. Yusuf Hakyemez, ve Birol Akgün, “Limitations on the Freedom of Political Parties in Turkey and the Jurisdiction of the European Court of Human Rights”, Mediterrenean Politics, 7 (2),54-78, (2002).
 27. Birol Akgün, "Twins or Enemies: Camparing Nationalist and İslamists in Turkish Politics," Middle East Review of International Affairs (MERIA), 6(1), 17-35, (2002).
 28. Birol Akgün ve Şaban Çalış, “Reluctant Giant: The Rise of Japan and Its Role in the Post-Cold War Era”, Perceptions: Journal of International Affairs, 8(2), (2003).
 29. Orhan Gökçe ve Birol Akgün, “Strategic Consequences of September 11 Toward Middle East and Turkey”, Turkish Review of Middle East Studies, Sayı 16, 2005, ss.131-157.
 30. Birol Akgün, “Türk Dış Politikası ve Uluslararası Örgütler”, Akademik Ortadoğu, Cilt 3, Sayı 2, 2009, ss. 1-39.18, 2007, s.225-245.
 31. IV-YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR

 32. Birol Akgün, “Türk Seçmen Davranışının Ekonomi Politiği Üzerine Bir Model Denemesi”, Liberal Düşünce, C:4, S: 14, 1999, ss: 62-74.
 33. Birol Akgün, “Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Ekonomi Politiği”, Liberal Düşünce, C:5, S: 20, 2000, ss: 115-120.
 34. Birol Akgün, “Türkiye’de Seçmen Davranışı: Partizan Tutumlar, İdeoloji Ve Ekonomik Faktörlerin Oy Vermeye Etkisi” S. Ü., Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, S:4, Ekim 2000, ss:75-92 (Tez özeti).
 35. Birol Akgün, “Türkiye’de Siyasal Güvensizliğin Boyutları, Nedenleri ve Sonuçları”, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56(4), 1-23, (2001).
 36. Orhan Gökçe, Birol Akgün ve Hakan Afacan, "Konya'da Siyasal Kültür ve Demokratik Değerler", S. Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (1-2), 1-17, (2001).
 37. Orhan Gökçe, Birol Akgün ve Süleyman Karaçor. “3 Kasım Seçimlerinin Anatomisi: Türk Siyasetinde Süreklilik ve Değişim”, S. Ü. İİBF Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Dergisi, 2(2), 1-36, (2002).
 38. Birol Akgün, “Türkiye’de Siyasi Parti Sisteminin Gelişimi ve Demokratik İstikrar,” Liberal Düşünce, 7 (27), 151-167, 2002.
 39. Birol Akgün, “Konya Yerel Basınında 1995 ve 1999 Genel Seçimlerinde Parti Liderleri Adayların Haber Fotoğraflarındaki Temsilleri”, S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 5(1), 85-91, (2002).
 40. Orhan Gökçe ve Birol Akgün, "Siyasal Katılım ve Temsil Adaleti Bakımından 3 Kasım Seçim Sonuçlarının Genel Bir Değerlendirmesi", Liberal Düşünce, 7 (29), 137-145 (2003).
 41. Orhan Gökçe ve Birol Akgün, “Değişen Dünya Politikasında Türkiye’nin Rolü: 11 Eylül’ün Getirdiği, Fırsatlar, Riskler ve Tehditler”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(1),149-161, (2002).
 42. Birol Akgün (çeviren), “Yargı Reformları: Trendler, Sorunlar ve Stratejiler” (Yazarı: Hiram Chodosh), S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 317-325 (2001).
 43. Birol Akgün ve Metin Çelik, “Küreselleşme Çağında ‘Üçüncü Dünya’yı Yeniden Okumak, Avrasya Etüdleri, Yıl 13, Sayı 31-32, 2007, ss. 41-78.
 44. Birol Akgün, “2007 Seçimleri ve Türkiye’de Demokratik Siyasetin Geleceği”, Demokrasi Platformu, Yıl 3, Sayı 11, 2007, ss. 1-24.
 45. Yaşar Semiz ve Birol Akgün, “Dostluktan Krize: İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk-Rus İlişkileri”, SÜ: İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, Sayı 14, 2007, ss. 239-270.
 46. Birol Akgün, “Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, Ekonomik Sosyal Araştırmalar, Yıl 1, Sayı 2, 2007, ss. 48-55.
 47. Yaşar Semiz ve Birol Akgün, “Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri”,” SÜ İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, Nisan 2005.
 48. Birol Akgün, “Türkiye’de Merkez Sağ Siyaset Geleneği ve Ak Parti”, Muhafazakar Düşünce, Yıl 2, sayı 9-10, 2006, ss. 23-37.
 49. Birol Akgün, “28 Mart yerel Seçimleri ve Türkiye’de Siyasetin Geleceği, Liberal Düşünce, Yıl 9, Sayı 34, 2004, ss. 233-244.
 50. Birol Akgün, “Faşizm, Bilim ve Çatışmacı Zihniyet: Huntington, Lewis ve Batının Bitmeyen Düşmanları”, Liberal Düşünce, Yıl 9, Sayı 35, 2004, ss. 109-112.
 51. Birol Akgün, “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyeliği: Amaç, Süreç Ve Beklentiler,” Selçuk Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Araştırma Makalesi Serisi, No: 1, 2009.
 52. V-YURT İÇİ DİĞER DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR

 53. Birol Akgün, "Türklerin Amerika'ya Göçünün Bilinmeyen Tarihi", National Geographic-Türkiye, Eylül Sayısı, 92-93, (2001).
 54. Birol Akgün, "Küreselleşme Çağında Terör ve Karşı Terör: ABD'nin İşi Neden Zor?", Stratejik Analiz, 2(18), 113-121, (2001).
 55. Birol Akgün, "Türkiye'nin Siyasi Panaroması: AKP İktidarı, Avrupa Birliği, Kıbrıs ve Irak", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 6(14), 12-15, (2003).
 56. Birol Akgün, “Amerika’nın Yeni Dünya Vizyonu Ya da Yaklaşan Küresel Anarşi”, Stratejik Analiz, 4(37), 81-85, (2003).
 57. Birol Akgün, “Irak Savaşı ve Türk İç Siyasetine yansımaları”, Tezkire, 29 (kasım-Aralık), 41-54, (2003).
 58. Birol Akgün (çeviren), “Hukuk Eğitimi: Trendler, Sorunlar ve Stratejiler” (Yazarı: Hiram Chodosh), İzmir Baraosu Dergisi, 66 (2), 17-28, (2001).
 59. Birol Akgün ve Erdem Özlük, “Amerikan Başkanlık Seçimleri: Bush-Kerry Yarışı ve Seçimin Türkiye Açısından Muhtemel Sonuçları,” 2023 Dergisi, 15 Ekim 2004, ss. 45-54.
 60. Birol Akgün, “Davos Sonrasında Ortadoğu’da Yeni Dengeler ve Türkiye’nin Yükselen Gücü”, Global Politikalar, Yıl: 2, Sayı, 6, Nisan 2009, ss. 27-31.
 61. VI-ULUSLARARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 62. Birol Akgün, “Localism Versus Globalism: An Emerging Cleavage in Turkish Politics”, Globalization and Transcultural Issues in the New World Order, Pete Remington (Ed.) Proceedings of the 6th Annual Ege University Cultural Studies Symposium, Ege University: 2003, 6-20 (tam metin).
 63. Birol Akgun, Şaban Tanıyıcı, “Can Democracy be Exported” First World International Studies Congress, İstanbul Bilgi University, İstanbul, August 2005.
 64. Birol Akgun, “Turkish Political Parties and Their Perceptions of the European Union”, Europeanization and Transformation: Turkey in the Post-Helsinki Era, Koç University, Istanbul, 2-3 December 2005.
 65. Birol Akgün ve Mehmet Ozkan “Turkey’s Openned to Africa: Economic and Political Impications”, Annual Convention of International Studies Associaation’s, February 17-20, 2010, New Orlaens, USA.
 66. Birol Akgün ve Yusuf Tekin, “Does Turkey’s Proactive Foreign Policy Contribute to Turkey’s Membership to the EU”, 11st Meditarrenean Research Meeting at European University Institute, 22-25 March, 2010, Florance, Italia.
 67. VI-ULUSLARARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 68. Birol Akgün, “Yapışık İkizler mi Düşman Kardeşler mi?: Türk Siyasetinde Milliyetçi ve İslamcı Geleneğin Karşılaştırmalı Anatomisi”, 7. Ulusal Sosyal Bilimciler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 2001. [Ahmet Dikmen, (Ed.), Cumhuriyet Döneminde Siyasal Düşünce ve Modernleşme, Ankara: Türk Sosyal Bilimciler Derneği, 2002, 429-463].
 69. “Ermeni Sorununun Türk ve Ermeni Kamuoyunda Algılanışı” Birol Akgün, Metin Çelik, Zeynep Boyacıoğlu içinde M. Hülagu vd (Ed.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Cilt 1, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 2007, ss. 483-503.
 70. “Akademik Yükseltme Kriterlerinde Standartlaşma Gerekli mi?, UİK II. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 19-22 Nisan 2007.
 71. “Türkiye’de Seçmen Tabakalarının Liberal Talepleri Var mı?” Birol Akgün, 2007 Liberal Düşünce Kongresi, 2 – 4 Kasım 2007, Ürgüp Dinler Otel, Kapadokya.
 72. “Irak Örneğinde Başarısız Devletler ve Bölgesel Güvenliğe Etkileri” Birol Akgün, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 12-13 Kasım 2007.
 73. “AB’yi Kuran Ortak Değerler: Avrupa Birliğinde Barış ve Eşitlik”, Konya Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Bürosu ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen “Hz. Mevlâna Felsefesi Ve Avrupa Birliği Değerleri” konulu panel, Mevlâna Kültür Merkezi, 30 Eylül 2009, Konya.

Akademik Dergilerde Gorev

 • Perceptions: Journal of International Affairs (T. C. Dışişleri Bakanlığı SAM dergisi)-Yayın Kurulu Üyeliği
 • Akademik Orta Doğu Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği
 • Demokrasi Platformu Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği
 • S.Ü İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği
 • S.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği
 • Muhafazakar Düşünce Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği
 • Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- Yayın Kurulu Üyeliği

ALdigi Odul

 • Milliyet 2002 Sosyal Bilimler Birincilik Ödülü (11 Eylül, Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye başlıklı çalışması ile)

Profesyonel Uyelikler

 • Siyasi İlimler Türk Derneği Üyesi
 • Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (Türkiye) Üyesi
 • Liberal Düşünce Topluluğu Üyesi
 • Siyasallılar Vakfı (Ankara) Üyesi
 • Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Üyesi

Ders Notlari

Siyaset Sosyolojisi Çalışma Sorularu İçin Lütfen Tıklayınız


Siyaset Bilimi Çalışma Sorularu İçin Lütfen Tıklayınız


İnsan Hakları Çalışma Sorularu İçin Lütfen Tıklayınız


Uluslararası Terör ve Güvenlik Çalışma Sorularu İçin Lütfen Tıklayınız


Iletisim

Adres :Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kampus, KONYA


TEL : 0332 223 4371

FAX : 0332 241 0046

GSM : 0505 602 0234

E-Posta : : bakgun@selcuk.edu.tr, birolakgun@hotmail.com